Regulamin

REGULAMIN

świadczenia usług i sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Usługi świadczone są przez Przemysława Jurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą firmy Przemysław Jurek, ul. Franciszka Mireckiego 4/45, 20-460 Lublin, NIP: 7141952574, REGON: 525521072 – zwany dalej Usługodawcą.

2.Za pośrednictwem strony internetowej https://przemekjurek.pl/, Usługodawca prowadzi sprzedaż usługi  oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.

3.Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Kupującego.

4.Wszystkie ceny produktów podane w wiadomościach są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.

DEFINICJE

Usługodawca – Przemysław Jurek, ul. Franciszka Mireckiego 4/45, 20-460 Lublin, NIP: 7141952574, REGON: 525521072

Klient/Kupujący – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usług Przemysław Jurek i która dokonuje zakupu usługi żywienia i/lub rozpisania planu treningowego za pośrednictwem kontaktu e-mailowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – dokument, który reguluje prawa i obowiązki Kupującego oraz warunki zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem kontaktu e-mail.

Produkt – indywidualna dieta i/lub plan treningowy, które są przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli składane za pośrednictwem e-maila zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży usług z Usługodawcą.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem poczty e-mail.

WARUNKI KORZYSTANIA

1. Warunki dające możliwość korzystania z usług:

  • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
  • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)

2. Zabrania się Klientowi korzystania udostępniania swojego planu żywieniowego i treningowego innym osobom w celu skorzystania. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Klient obowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy oraz osób trzecich.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

1. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

2. Kupujący może złożyć zamówienie przez formularz lub bezpośrednio na adres e-mail.

3. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres e-mail, dane do wystawienia faktury.

4. Klient aby uzyskać plan treningowy i żywieniowy jest zobowiązany do wypełnienia ankiet zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, nie zatajając żadnych informacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zatajone informacje przez Klienta mające wpływ na efekty współpracy.

5. Klient jest zobowiązany do opłaty usługi w ciągu 7 dni.

8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się z Usługodawcą.

12. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o świadczenie usług w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.

13. Zakupiony przez Użytkownika Produkt dostępny wysyłany jest w odpowiedzi w wiadomości e-mail w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na konto bankowe Usługodawcy lub dokonania przelewu poprzez serwis płatności online przelewy24.pl.

PRODUKT

1. Produkt stanowi treść wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku a zatem nie przysługuje mu zwrot.

2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Usługodawca dostarcza Użytkownikowi treść w postaci zakupionego przez Użytkownika produktu.

3. Zakupiony przez Użytkownika produkt jest dostępny poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

FORMY PŁATNOŚCI
  • Kupujący wykonuje płatność przelewem bankowym po zaakceptowaniu warunków umowy na nr rachunku bankowego dostarczony przez Usługodawcę
  • Płatność online przez przelewy24.pl.

Na życzenie wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

ZOBOWIĄZANIA SPRZEDAWCY

1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

3. W przypadku kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 od daty zgłoszenia.

6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

7. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.

8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

9. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

10. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

11. Więcej informacji na temat Praw Konsumenta znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta.

OGRANICZONE PRAWA ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.

3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

5. Celem zachowania terminu do odstąpienia od umowy zupełnie wystarczające jest, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

7. Jeśli w toku zakupu Produkty Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Usługodawcą.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://przemekjurek.pl/ (zwanego dalej „Sklepem”).  Każda osoba, która chce korzystać ze Sklepu, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Rejestrując się lub w inny sposób korzystając ze Sklepu, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem Sklepu dostarczane są i świadczone przez Przemysław Jurek, ul. Franciszka Mireckiego 4/45, 20-460 Lublin, NIP: 7141952574, REGON: 525521072

Użytkownik może korzystać ze Sklepu wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać ze Sklepu. Regulamin i inne warunki Usług Usługodawca udostępnia bezpłatnie każdemu przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Usług zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sklepu i poszczególnych Usług dostępne są w dedykowanych zakładkach.

Umowy sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.